ZigaForm version 5.0.5

Retssager efter finans-krisen

Kæmpe-bet til Finansiel Stabilitet i Roskilde Bank-sag

7. november 2017

Samtlige sagsøgte i det største retsopgør efter finanskrisen blev pure frifundet i Østre Landsret i går. Det skete til trods for, at det var lykkedes statens oprydningsselskab Finansiel Stabilitet at overbevise dommerne om, at medlemmer af den tidligere ledelse i Roskilde Bank havde handlet ansvarspådragende i visse tilfælde. Men oprydningsselskabet kunne ikke sætte tal på de tab, som bankledelsens långivning havde forårsaget. Derfor blev de frikendt. Finansiel Stabilitets nederlag betyder, at oprydningsselskabet nu skal betale 72,4 mio. kr. i sagsomkostninger til de sagsøgte.

Ifølge advokat Ole Borch, tidligere mangeårig partner i Bech-Bruun, nu Borch & Elverdam Advokater, er dommen et studie i elementær erstatningsret: »Det er helt fundamental erstatningsret, at en ansvarspådragende handling skal følges af et tab, hvis den ansvarlige skal idømmes erstatning. Og hvis du ikke kan bevise tabets størrelse – må landsretten så sjusse? Nej, det må den ikke, og det gør den ikke!« siger han.

Kontakt til Finansiel Stabilitet
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon +45 21 14 21 11
Eventuelt via Pressekontakt, telefon +45 24 76 35 90

Finansiel Stabilitet anker byrettens dom i erstatningssagen om ledelsesansvar i den tidligere Amagerbanken A/S

4. december 2017

Landsretten konkluderer i sin dom af 7. november 2017, at der har foreligget kritisable forhold i forbindelse med driften af banken, men at der ikke er grundlag for et generelt erstatningsansvar for driften af banken.

***

Finansiel Stabilitet vil under ankesagen gøre gældende, at der gælder et skærpet ansvar for ledelsen i en finansiel virksomhed, ligesom der vil ske dokumentation af tab på den måde, som Østre Landsret har efterlyst.

Ankesagen vil ikke omfatte underdirektør Allan H. Christensen, ligesom den ikke vil omfatte den eksterne revision.

Finansiel Stabilitet vil under sagen være repræsenteret af advokatfirmaet Gorrissen Federspiel ved advokat Lotte Eskesen og advokat Jakob Skude Rasmussen.

Indgivelse af stævning mod yderligere 4 tidligere ledelsesmedlemmer i Capinordic Bank A/S

7. juni 2019

Ved Højesterets dom af 15. januar 2019 blev 3 tidligere ledelsesmedlemmer (bestyrelsesformanden, et bestyrelsesmedlem og direktøren) pålagt at betale i alt ca. 89 mio. kr. med tillæg af procesrenter fra december 2010 for bankens tab på 9 udlånsengagementer.

***

Advokatfirmaet har vurderet, at der er grundlag for at rejse krav om erstatning for de udlånsengagementer, hvor Højesteret har fastslået, at de sagsøgte bestyrelsesmedlemmer var erstatningspligtige, i det omfang at de procestilvarslede personer har deltaget i bestyrelsens beslutninger.

På baggrund af advokatfirmaets vurdering har bestyrelsen besluttet at stævne 4 tidligere ledelsesmedlemmer i banken.

Finansiel Stabilitet anker Østre Landsrets dom i erstatningssagen om ledelsesansvar i Eik Bank Danmark

23. november 2018

Den 26. oktober 2018 afsagde Østre Landsret dom i den sag, som Finansiel Stabilitet havde anlagt mod den tidligere ledelse og revision i Eik Bank Danmark. Ved dommen blev 4 ledelsesmedlemmer pålagt at betale erstatning med 28,6 mio. kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg, i alt ca. 42,6 mio. kr. De 2 øvrige ledelsesmedlemmer samt revisionen blev frifundet.

De 4 ledelsesmedlemmer, som er dømt til at betale erstatning til Finansiel Stabilitet, har den 7. november anket dommen til Højesteret.

Bestyrelsen i Finansiel Stabilitet har efter samråd med advokatfirmaet Kromann Reumert besluttet at anke dommen overfor alle 6 ledelsesmedlemmer.

Ankesagen vil ikke omfatte revisionen.

Betalingspåstanden vil være på 250 mio. kr., som også var påstanden for landsretten. I forhold til et af ledelsesmedlemmerne vil påstanden dog være nedsat svarende til tabene på de bevillinger, som den pågældende har medvirket til efter sin tiltræden som direktør.

Ankesagen vil omfatte 5 konkrete udlånsengagementer, herunder hele det engagement, hvor landsretten har pålagt erstatningsansvar for et tab på 28,6 mio. kr., samt de engagementer, hvor landsretten fandt, at der var handlet ansvarspådragende, men hvor der skete frifindelse. I det ene tilfælde på grund af forældelse og i to andre tilfælde fordi landsretten fandt, at de uforsvarlige forhold ikke var årsag til bankens tab.

Det er Finansiel Stabilitet og de eksterne advokaters vurdering, at landsretten i dommen anlægger en for streng bevisbedømmelse for at statuere ansvar for en banks kreditgivning, og at denne bevisbedømmelse umiddelbart er noget strengere, end hvad Finansiel Stabilitet og de eksterne advokater har vurderet, at der kunne udledes af den foreliggende praksis og teori. Dommen i sagen rejser – ligesom bl.a. sagen vedrørende Capinordic Bank – endvidere spørgsmål om, hvorvidt der gælder et særligt ansvar for ledelsen i et pengeinstitut.

Der vil ske en tilskæring af ledelsesansvarssagen vedrørende Eik Banki. Hovedforhandlingen i denne sag pågår for tiden ved Retten på Færøerne.

Finansiel Stabilitet har indgået aftale om at afslutte sagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken

21. oktober 2019

Finansiel Stabilitet har indgået aftale med de dømte om afslutning af sagen. Aftalen indebærer, at de dømte samlet betaler 255,5 mio. kr. De dømte forestår selv den indbyrdes fordeling af betaling af beløbet. Som led i aftalen har begge parter trukket ansøgningerne til Procesbevillingsnævnet tilbage. Østre Landsrets dom er herefter endelig.

Aftalen sker til fuld og endelig afgørelse af ansvarssagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken.

Finansiel Stabilitet har efter rådgivning fra Finansiel Stabilitets advokater Kromann Reumert vurderet, at det er forsvarligt at afslutte sagen mod betaling af dette lavere beløb end det, som Landsretten havde fastsat. Den vurdering er foretaget under hensyntagen til blandt andet den procesrisiko, der ville være forbundet med behandlingen af sagen for Højesteret, hvis Procesbevillingsnævnet havde givet tilladelse hertil.

Finansiel Stabilitet anker dele af Vestre Landsrets dom i erstatningssagen om ledelsesansvar i den tidligere Løkken Sparekasse

26. marts 2020

Efter rådgivning fra de eksterne advokater findes der at være størst sandsynlighed for, at Højesteret vil nå til et andet resultat end landsretten for så vidt angår 3 engagementer. Disse 3 engagementer er Dansk Jord ApS, Gl. Kongevej 33 og H. J. Henriksens Vej 12 (som de er benævnt i dommen).

På den baggrund har bestyrelsen besluttet at anke dommen i det beskrevne omfang over for sparekassens tidligere direktør.

Betalingspåstanden vil være på 50 mio. kr.

Ankesagen vil ikke omfatte bestyrelsens formandskab eller den eksterne revision.

Højesteret frifinder ledelse i krakket bank

22. juni 2020

FINANS: I landsretten blev fire tidligere medlemmer af den krakkede Eik Banks ledelse dømt. De er nu frifundet.

Højesteret har fredag frifundet seks tidligere medlemmer af den krakkede Eik Banks ledelse for et stort erstatningskrav.

Domstolen finder, at medlemmerne af ledelsen ikke skal betale erstatning for bankens tab på to låneengagementer.

Dommen er en ændring af landsrettens dom, hvor fire blev dømt til at betale 28,6 millioner kroner plus renter, så det løb op i 42,6 millioner kroner.

De fire, der nu får pengene tilbage igen, er tidligere bestyrelsesformand Peter Marner Aage Jacobsen, næstformand i bestyrelsen Henrik Ørsted samt direktørerne Jesper Søndberg Clausen og Kim Michael Sandberg.

I landsretten havde Finansiel Stabilitet gjort krav på 250 millioner kroner for de tab, som opstod i banken, der sank i grus i 2010.

Politiske reaktioner

Nyt udvalg skal kulegrave ansvarsregler for ledelse i finansielle virksomheder

20. november 2019

Erhvervsministeren har nedsat et udvalg om skærpet ansvarsvurdering af ledelse af finansielle virksomheder (Ansvarsudvalget).

Ansvarsudvalget skal komme med forslag til, hvordan det er muligt at opnå en bedre retstilstand, når det kommer til strafferetligt ansvar for overtrædelse af den finansielle lovgivning.

Udvalget skal desuden se på behovet for at skærpe den erstatningsretlige ansvarsvurdering af ledelsen i disse virksomheder.

 Erhvervsminister Simon Kollerup:

”I det seneste årti har mange af os flere gange stået tilbage med en fornemmelse af, at der var et misforhold mellem handlinger, ansvar og konsekvenser i toppen af den finansielle sektor.

Det er en realitet, at samfundets tillid til den finansielle sektor på denne baggrund har lidt et knæk.

Det er derfor vigtigt, at vi kulegraver, hvordan vi sikrer, at de personer, der leder de finansielle virksomheder ikke ustraffet misbruger den tillid, som sektoren hviler på. På de områder, hvor der er et gab mellem, hvad vi forventer, og hvad reglerne reelt kan levere, ser jeg frem til at få udvalgets anbefalinger til, hvordan vi får rettet op på situationen og dermed genskabt noget af den tabte tillid.”


Formand for udvalget Højesteretsdommer Jan Schans Christensen:

”Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet i dette spændende udvalg. Udvalget kommer til at arbejde med flere centrale juridiske emner – som ansvar, erstatning og straf – på et så samfundsmæssigt betydningsfuldt område som den finansielle sektor er. På den baggrund er det min forventning, at vi kommer til at have nogle interessante faglige drøftelser, der kan udmønte sig i en række konkrete anbefalinger til erhvervsministeren.”

Ansvarsudvalgets medlemmer 

Ansvarsudvalget består af i alt 10 medlemmer, heraf 3 eksterne eksperter:

  • Højesteretsdommer Jan Schans Christensen (formand)
  • Professor ved Københavns Universitet Vibe Garf Ulfbeck
  • Professor ved Århus Universitet Lasse Lund Madsen
  • Forhenværende nationalbankdirektør Torben Nielsen
  • Afdelingschef i Justitsministeriet Lennart Houmann
  • Statsadvokat ved Rigsadvokaten Rasmus Kieffer-Kristensen
  • Statsadvokat for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kirsten Dyrman (konstitueret)
  • Finansdirektør i Erhvervsministeriet Steen Lohmann Poulsen
  • Vicedirektør i Finanstilsynet Rikke-Louise Ørum Petersen
  • Direktør i Finansiel Stabilitet Marianne Simonsen

Kommissorium

Fra kommissorium: “Ud over Højesterets dom i Capinordic-sagen, er der faldet domme vedr. Roskilde Bank, Eik Bank Danmark og Amagerbanken, hvor ledelsesmedlemmer enten er frifundet eller er dømt til at betale erstatning, der beløbsmæssigt ligger væsentligt under det oprindeligt krævede. Det bemærkes, at disse domme alle er under anke.”