Konkurrencestyrelsen: Vi fik ikke noget at vide

Falck og den tidligere konkurrent Responce må nu lide den tort at blive undsagt af Konkurrencestyrelsen. Styrelsen er efter alt at dømme kritisk over for parternes fremgangs­måde ved et milliardstort udbud om ambulancekørsel i Region Midtjylland. En sag, der tidligere har været omtalt af Økonomisk Ugebrev, og som handler om, at Falck i rea­liteten havde stærke bånd til den anden private ambulan­cevirksomhed Responce, da udbuddet blev gennemført. Konkurrencestyrelsen blev formelt ikke hørt i sagen.

Konkurrencestyrelsen er skeptisk overfor Falck

Både Falck og Responce har tidligere oplyst til Øko­nomisk Ugebrev, at de forud for udbuddet var i kontakt med Konkurrencestyrelsen. Men det kan Konkurren­cestyrelsen ikke genkende. Forelagt oplysningerne fra Responce om denne kontakt, siger direktør siger kontorchef i Konkurrencestyrelsen, Jakob S. Muller, til Økonomisk Ugebrev: “Det er forkert. Vi har ikke været inde over hele vejen, som anført af Michael Sørensen. Vi har ikke talt med ham (adm. direktør for Responce, som senere er overtaget af Falck. Red).”

Konkurrenter eller venner i skjul

Økonomisk Ugebrev har i de tidligere artikler doku­menteret, at der hersker stor tvivl om, hvorvidt Falck og Responce forud for, at de bød på kontrakter i Region Midtjylland til adskillige milliarder, var reelle konkur­renter. Responce havde både personmæssige og øko­nomiske relationer til Falck, blandt andet havde Falck finansieret den nye ejers opkøb af Responce, og der foreligger en aktionæroverenskomst samt en låneaftale, som parterne ikke ønsker at udlevere.

Responce´direktør skælder ud på Økonomisk Ugebrev

Michael Sørensen har været stærkt utilfreds med Øko­nomisk Ugebrevs tidligere artikler, og han har udtalt føl­gende om sagen til netmediet Beredskabsinfo d. 19. maj 2015: “Jeg er rigtigt ærgerlig over disse skriverier om, at Falck skulle have haft snor i Responce. Intet kan være mere for­kert! Vi har haft Konkurrencestyrelsen ind over hele vejen, Vores bestyrelse, ledelse og stab har kæmpet mod Falck.” Efterfølgende har Michael Sørensen i en mail til Økonomisk Ugebrev skrevet: “Det kan måske godt være, at jeg i min samlede reaktion på indholdet af dine artikler blev lidt for udtryksfuld i det citat, du har fundet frem.” Med andre ord erkender direktøren langt hen ad vejen, at han har været for langt fremme i skoene for at sikre en officiel forklaring om uafhængighed og kontakten til Konkurrencestyrelsen.

Om Falcks kontakt til Konkurrencestyrelsen op til ud­buddet for at orientere om relationerne mellem de to bydere, har Falck tidligere oplyst til Økonomisk Ugebrev, at der fra Falcks side alene var tale om en fortrolig og uformel orientering. Heller ikke Falck har altså formelt redegjort for den nære relation. Økonomisk Ugebrev har tidligere beskrevet, at der forelå en aktionærover­enskomst mellem Falck og Responce, indgået i forbin­delse med Michael Sørensens køb af Responce fra det Falck-ejede tyske G.A.R.D. Falck lånte cirka fire mio. kr. til direktøren i Responce til købet af aktierne i Responce.

Grænser for informationer til Konkurrencestyrelsen

Oplysningerne i den fortrolige aktionæroverens­komst er ifølge Falck forelagt Konkurrencestyrelsen. Michael Sørensen har imidlertid oplyst til Økonomisk Ugebrev, at der også er en låneaftale mellem Falck og ham, hvoraf det fremgår, at Falck har pant i aktierne. Både Falck og Michael Sørensen oplyser, at de forud for udbuddet ikke har forlagt aktionæroverenskomsten el­ler låneaftalen til Region Midtjylland, der i dag er største kunde hos Falck og Responce. Falck er den dominerende leverandør af privat ambulancekørsel i hele Danmark.

Adm. dir. i Responce, Michael Sørensen

Men der er muligvis ved at ske noget i denne del af sagen: På spørgsmålet til Michael Sørensen om, hvornår han tropper op i Regionen, og fremviser aktionæroverens­komsten, svarer Michael Sørensen: “Hvis Region Midtjyl­land ønsker en yderligere orientering og redegørelse, end den allerede har fået, så tager jeg selvfølgelig den dialog direkte med Regionen og sammen med Falck.” I Regio­nen er der politisk stillet spørgsmål til, om den så omtalte aktionæroverenskomst vil blive fremvist, og Økonomisk Ugebrev vil naturligvis bede om at se den via aktindsigt.

Falck er under pres fra hollandsk ambulanceselskab

Men Falck slås også med en anden sag: Lidt syd for Region Midtjylland har Falck i seneste udbud på grund af benhård konkurrence måttet sige farvel til de tidligere årelange kontrakter med Region Syddanmark. Det giver regionen en besparelse på mellem 150 – 200 mio. kr. om året. Regionen har på grund af lavere priser valgt den hollandske virksomhed BIOS til at køre ambulancerne fra september. Falck har lavet så mange krumspring for at forhindre den nye operatør i at lave sit job, at Konkurren­cestyrelsens Jakob S. Muller siger til Økonomisk Ugebrev: “Falck må forstå, at konkurrencen sker i selve udbuddet og dermed tildelingen af kontakter – ikke efterfølgende.”

Kontorchefen er ikke ene med sin kritik af Falck. Re­gion Syddanmark, som tidligere har betalt milliarder til Falck, har set sig nødsaget til at fortælle Falcks ledelse, hvad indholdet er i den gamle kontrakt mellem Regionen og Falck. Det skete på et møde 6. maj, hvor det blev slået fast, at: “Ifølge Regionens kontrakt med Falck, er Falck “forpligtet til loyalt at medvirke til en smidig overdragelse af opgaverne til en ny leverandør – altså til BIOS.”

Falcks pålægges altså “at forstå”, hvad der står i den årelange kontrakt, Falck har haft med Region Syddanmark, og som er udløbet til fordel for en ny leverandør. I begge regioner er der tale om offentlige indkøb på samlet én mia. skattekroner om året hos Falck.

Læs artiklen fra Økonomisk Ugebrev her.